A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Drops AG Kft. (a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett www.bpdrops.hu weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) keresztül meghirdetett Budapest Drops 2019 Nemzetközi Aromaterápiás Konferencia, Workshop, Kiállítás és Vásár (a továbbiakban: „Konferencia”) elnevezésű eseményen történő résztvételre kínált jegyek, és az eseményhez kapcsolható termékek és szolgáltatások (közvetített is) értékesítésére vonatkozó irányadó általános szerződési feltételeket, a fenti szolgáltatások és termékeket megvásárlók (továbbiakban „Vásárló”) jogait és kötelességeit tartalmazza (a Drops AG Kft. és a vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A Konferencia keretein belül meghirdetett konferencia napra és/vagy workshopokra belépőjegyet vásárló Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Konferencia szervezője a Drops AG Kft.
Székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 49.
E-mail cím: budapestdrops@gmail.com
Telefonszám: +36309541647, +36209604393
Adószám: 26335481-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-324740

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

 1. A jelen ÁSZF a Konferenciával kapcsolatos szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szervező és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.
   

 2. Szervező kijelenti, a Vásárló pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt Szervező és Vásárló között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Konferencia eseményeivel kapcsolatos szolgáltatások vagy termékek megvásárlására vonatkozó online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
   

 3. A weboldalon keresztül a Konferencia programjaira szóló belépőjegyet, ahhoz kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat (közvetített is) elektronikus úton lehet megvásárolni a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
   

 4. A Felek között a Konferencián történő részvételre vonatkozó szerződés a szolgáltatás megvásárlására vonatkozó és a Szervező által küldött e-mailes visszaigazolással jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szervező a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
   

 5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. Szervező kzár mindenfajta felelősséget, amely a weboldalon kért és megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

 1. Vásárlás

  1. Vásárló a Konferenciával kapcsolatos részletes információkat a weboldalon érheti el. Amennyiben Vásárlónak a Konferenciával, annak szolgáltatásaival, termékeivel  kapcsolatban a weboldalon feltüntetetteknél több információra van szüksége, azokat a következő kapcsolattartásra kijelölt csatornákon teheti meg: e-mail: budapestdrops@gmail.com, telefon: +36309541647, +36209604393
    

  2. A Konferenciára szóló belépőjegyekért, kapcsolódó termékekért és szolgáltatásokért (közvetítettek is) fizetendő díjak a weboldalon megtalálható áruházban bruttó (áfával növelt érték) értékben kerülnek feltüntetésre.
    

  3. A Konferenciára szóló belépőjegyekért, kapcsolódó termékekért és szolgáltatásokért (közvetítettek is) fizetendő díjak változtatásának jogát Szervező fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Konferenciára szóló belépőjegyekért, kapcsolódó termékekért és szolgáltatásokért (közvetítettek is) fizetendő díja, abban az esetben ha Vásárló a megvásárolt szolgáltatást vagy terméket már kifizette.
    

  4. Amennyiben a weboldalon Szervező minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, Szervező nem köteles a Konferencián történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Konferencián, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
    

  5. Szervezőt a Vásárló által a vásárlási folyamatban tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
    

3.    A vásárlás menete

 

Vásárló a weboldal áruházában található termékekat/szolgáltatásokat a kosárba helyezi, majd a vásárlás befelyezése után véglegesíti a vásárlási folyamatot. Ehhez Vásárlónak meg kell adnia a következő adatait: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Amennyiben a számlázáshoz eltérő adatokat kíván megadni, azt kérjük a következő elérhetségeken jelezni: e-mail: budapestdrops@gmail.com, telefon: +36309541647, +36209604393. Vásárló a fizetés jóváhagyásával és a megrendelés elküldésével egyidőben elfogadja a jelen ÁSZF és a weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Szervező a vásárlást követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Vásárló által a vásárlás során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a vásárlásra vonatkozó adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban Vásárló bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti Szervező felé a budapestdrops@gmail.com e-mail címen. Amennyiben Vásárló nem a PayPal fizetési lehetőséget, hanem bankon keresztül történő utalási lehetőséget választja, a megvásárolt szolgáltatás (közvetített is) vagy termék visszaigazoló e-mailben írt értékét 3 naptári napon belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárló részére, akkor Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez esetben a Vásárlót kötelezettség nem köti. Amennyiben Vásárló a 3 naptári napon belüli fizetési határidőn belül a Konferencia részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.

 

4.      Fizetési feltételek
 

Vásárló a webáruházban szereplő szolgáltatások (közvetített is), termékek díját PayPal fizetési lehetőséggel, illetve banki átutalással teheti meg (OTP Bank 11703006-25960671-00000000). A szolgáltatások (közvetített is), termékek díjának megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege Szervező PayPal vagy bankszámlájára megérkezik.

 

5.     A Felek jogai és kötelezettségei

 1. Vásárló jogai és kötelezettségei

Vásárlónak jogában áll a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Konferencia anyagait Vásárló nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

2.       A Konferenciára megvásárolt belépőjegyek, szolgáltatások (közvetített is) átruházhatóak, kizárólag azzal a kitétellel, hogy az átruházottra vonatkozó adatokat a Szervezők felé a Konferenciát megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosították.
 

3.      A Konferencián Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Konferencián történő részvétel felfüggesztését vonhatja maga után. Ilyen esetben Szervező a Konferencia részvételi díját nem téríti vissza.
 

4.      Szervező jogai és kötelezettségei

 

Vásárlónak a megvásárolt belépőjegy(ek)et és szolgáltatásokat (közvetített is) a vásárlást követő két (2) hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani, amennyiben a vásárlásra 2019. szeptember 15. előtt került sor. A szeptember 15. utáni vásárolt belépőjegyekre, és szolgáltatásokra (közvetített is) nem áll módunkban lemondást elfogadni. A befizetett díjakat Szolgáltató csak abban az esetben téríti vissza, ha a lemondásra szabályosan, a fenti feltételek szerint került sor.
 

Szervező a részvételt megtagadhatja attól a Vásárlótól, aki a belépőjegyek, szolgáltatások (közvetített is) díját a Konferenciát megelőző napig nem egyenlítette ki.
 

Amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén Szervezőnek jogában áll a Konferenciát törölni. Szervező vállalja, hogy ez esetben a Vásárlót a lehető leghamarabb értesíti a Konferencia elmaradásáról és a kifizetett belépőjegyek, szolgáltatások (közvetített is) díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
 

5.     Szervező minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Konferencia az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Konferencia programját előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ennek értelmében megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy előadóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.
 

Szervező kizárja felelősségét az 5.4 és 5.5 pontban leírt változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kárra vonatkozóan.

 

6.     Adatvédelem
 

A vásárlás és a Konferencia során a Szervező birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A részletes Adatkezelési tájékoztatót itt találja meg weboldalunkon.

 

7.    Szerzői jog

 

A Konferencia során vagy azzal kapcsolatban kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik. Ennek jogosultja a Szervező, illetve az Konferencia előadói. Szervező, és az előadók a szellemi alkotások bármely módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.
 

A Szervező, valamint az előadók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Konferencia résztvevőinek, hogy a szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára felhasználják. A konferencia résztvevője a szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a jelen ÁSZF alapján megillető jogait másra átruházni.
 

A szellemi alkotások kereskedelemi célból történő, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. e-mail, digitális fájl, CD, DVD, stb.) történő hasznosítása, sokszorosítása, értékesítése, forgalomba hozatala, bármely részük megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában szigorúan tilos.
 

Amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi, Szervező és az előadók a jelen (7.) pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, Ebben az esetben vásárló/résztvevő köteles a birtokában lévő szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

8.    Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

Vásárló, vagy a weboldal látogatója a weboldallal, a weboldalon meghirdetett Konferenciával, szolgáltatásokkal, termékekkel, megvásárolt termékekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel a weboldal „Impresszum” oldalán szereplő elérhetőségeken tudakozódhat.
 

Vásárlónak a Szervező által nyújtott szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban lehetősége van elektronikus úton panaszt benyújtaniu a marketing@marketing.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat Szervező 30 napon belül bírálja el és a panaszt tevő által megadott elérhetőségen írásban értesíti az elbíráslás eredményről.
 

Amennyiben panaszt tevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidőn belül nem került sor, úgy a panaszt tevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése panaszt tevő bírósághoz fordulhat.

 

9.   Egyéb rendelkezések

 

Szervező mindent megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Ezen felül szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

 

Szervező nem felelős azon károkért, amelyek a weboldalra való csatlakozás miatt következtek be

 

A weboldalon történő, és a Konferencián történő résztvételre jogosító belépőjegyek, szolgáltatások tekintetében, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Szervező bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, a módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.
 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) tartozik.

TERMS AND CONDITIONS